5352 sayılı Adli Sicil Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen suçlara ilişkin olarak ne işlem yapılacağı  yine aynı kanunun 9, 12, geçici 1 ve 2. maddeleri hükümleri birlikte ele alınarak yorumlanmalıdır. Kanunun geçici 2/1. maddesinde “… suç tarihi itibarıyla bu kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında 3682 sayılı kanuna göre süre yüzünden silinme koşulu oluşmakla silinir. Diğer kayıtlar için bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır…” hükmü ile aynı kanunun 9. maddesinde yer alan “ adli sicildeki bilgiler; a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, c) Ceza zamanaşımının dolması, d) Genel af, Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alı- nır. (2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir Ankara Barosu Dergisi • Yıl:68 • Sayı: 2010/3 258 şeklindeki düzenleme ile infazı tamamlanan kayıtların arşive alınacağını hüküm altına almış olduğuna göre ilgilinin ölümü hariç arşiv kaydından silinemeyecektir. Başka bir ifade ile 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenen suçlara ait kayıtlar ölüm anına kadar arşivde saklanacaktır. 6 –                                              5352  SAYILI ADLİ SİCİL KANUNU’NA GÖRE ARŞİVDEN SİLİNMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAYITLAR

5352 sayılı kanunun geçici 2/2 inci maddesinde arşiv kayıtlarının silinmesine  ilişkin usul ve esaslar belirtilirken silinmesine yasal imkan bulunmayan kayıtlara da ‘Anayasanın 76. Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ‘’ denilmek suretiyle aslında işaret edilmiştir.Açıkça Anayasanın 76 maddesinde ‘’ En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hü- küm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.’’ hükmü ile milletvekili seçilmeye engel durumlar belirlenirken maddede belirtilen suçlar ile cezaların affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilmeye engel olduğu belirtilmek suretiyle bu hükme dayanılarak düzenlenen 5352 sayılı kanunun geçici 2/2 inci maddesine göre de bunlara dayalı mahkumiyet kayıtlarının arşiv kaydından hiçbir şekilde silinemeyeceği de açıkça hüküm altına alınmıştır. Anayasanın 76.ıncı maddesi hükmünü bu şekilde belirledikten sonra 5252 sayılı kanununu geçici 2/2 maddesinde sözüedilen özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetlerin neler olduğunu da tektek belirleme zorunluluğu kendiliğinden doğmaktadır. Bunlar o işle ilgili olarak adli sicil ve arşiv kaydı talep edildiğinde verilmek üzere bu kayıtların saklanmasını öngören ve metinlerinde ‘’affa uğramış olsalar bile’’ ibaresine yer verilmiş olan bazı özel kanunular olup uygulamada en sık karşılaşılanlar aşağıda sayılan kanun hükümleridir: Bu kanunlar ve ilgili hükümleri şunlardır:

1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi kanununun 11. inci maddesi

2- 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun11.inc imaddesi

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/5inci maddesi

4- 2802 sayılı HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU NUN 8.inci maddesi

5- 6136 sayılı ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 7. nci maddesi  •

6- 3568 sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNUN 4/d maddesi

7- 7397 sayılı SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN 2/b maddesi

8- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5. maddesi

9- 1512 sayılı Noterlik kanununun7. maddesi

10- 3298 sayılı UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUNun2. maddesi

11- 5188 sayılı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN un 10. maddesi

12- 5174 sayılı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNUnun 74 maddesi. Bu kanun hükümlerine göre ve belirtilen maddelerde sayılı suç ve mahkumiyetler bu kanunularda belirtilen iş ve işlemlerde kullanılmak ve talep halinde ilgilisine veya resmi kurumlara verilmek üzere arşiv kaydında saklanır ve hiçbir şekilde arşivden silinemezler.

İLGİLİ MEVZUAT:

1 – 3682 SAYILI KANUNDA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİN ADLİ SİCİLDEN ÇIKARTILMASI

Adli Sicildeki Kaydın Çıkartılması Madde 8 – (Değişik madde: 02/01/2003 – 4778 S.K./31. md.) Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkumiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkumiyetler on yıl içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkumiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkumiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkumiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını Ankara Barosu Dergisi • Yıl:68 • Sayı: 2010/3 260 doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde, Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce resen adli sicil kayıtlarından çıkartılır.

ÖLÜM VE YAŞ SEBEBİYLE ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILACAK VE ADLİ SİCİLDE MUHAFAZA EDİLECEK BİLGİLER

Madde 9 – Ölen veya 80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicilden çıkarılır. Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bilgilerden Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir.

2 – 5352 SAYILI KANUNDA ADLÎ SİCİL BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ

Madde 9 – (1) Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması

d) Genel af, Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir

Geçici Madde 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı Maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.

 

Similar Posts