Ceza Hukuku

Ceza Hukuku


Ceza hukuku, Avukat Bedir Yeniay’ın hukuk bürosunda hizmet verdiği hukuk dallarından biri olmakla birlikte, suç ve ceza kavramlarını ele alarak inceleyen bir kamu hukuku olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza hukukunun genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrıldığı, aynı zamanda Türk ceza kanununa tabii tutularak işlendiği de bilinmektedir. Ceza hukuku ilkeleri ve Türk ceza kanunu başta olmak üzere ceza mahkemesi hukukuna dair tüm detaylı bilgilere Av. Bedir Yeniay Hukuk Bürosu aracılığıyla ulaşılabilir, alanında uzman ceza hukuku avukatı ile temas kurulabilir.

Ülkemiz sınırları içerisinde görülen ceza davaları, Türk ceza kanununa tabii olarak görülmektedir. Bu kapsamda uzman ceza hukuku avukatları, ceza mahkemelerinde görülen bu davalarda etkili çözümler bulmaya çalışarak danışmanlık vermektedir. Avukat Bedir Yeniay, başta ceza hukuku danışmanlığı olmak üzere mağdur avukatlığı, şüpheli hizmetleri ve sanıklara müdafilik hizmetleri de vermektedir. Doğrudan ceza hukuku üzerine uzmanlaşmış olan hukuk bürosu, ceza hukuku genel hükümler ve ceza hukuku özel hükümler olmak üzere iki ana başlık altında, pek çok farklı alan üzerinde uzmanlığını konuşturmaktadır.

Eğer siz de ceza hukuku kapsamında tecrübeli bir avukat arayışı içerisindeyseniz ve ceza hukuku nedir, ceza hukuku avukatı ne iş yapar ya da ceza hukuku hangi davalara bakar gibi soruların cevaplarını arıyorsanız, bu kaynağımızdan yararlanabilirsiniz.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, en genel tabiri ile suç teşkil eden bir haksızlığın oluşması ile birlikte bir kişi hakkında işlenmiş olduğu bu suçtan dolayı ceza hukuku yaptırımının uygulanabilmesi için gerekli şartların varlığını sorgulayan bir hukuk dalıdır. Elbette bu şekilde ele alındığında ceza hukuku kavramını ve ceza hukuk terimlerini anlayabilmek ilk etapta biraz karmaşık olabilir. Daha basit bir tanım ile ele alacak olursak, ceza hukukunun söz konusu olabilmesi için ortada suç teşkil eden bir olayın olması, bu olayın bir haksızlığa yol açması ve bu haksızlığı meydana getiren kişinin, yaptırım uygulanabilecek kriterlere sahip olup olmadığının kararının verilmesi gerekir. Ceza hukuku yaptırımları farklılık gösterdiğinden bu yaptırımlardan hangilerinin uygulanacağına karar veren kamu hukuku dalına da ceza hukuku denir.

Uluslararası ceza hukuku ile birlikte Türk ceza kanununa tabii olan Türk ceza hukuku kavramları da karşımıza çıkmaktadır. Her ülkenin kendi devletince ve hükümetince belirlenen ceza hukuku kanunları olduğu gibi, uluslararası ceza kanunlarının da olduğu bilinmektedir. Her ne kadar ceza hukukunda verilen kararlar, o ülkenin ceza kanununa göre verilen kararlar olsa da, bazı özel durumlarda ceza hukuku örnek olaylara dayanarak daha özel ve nitelikli kararlar da verebilmektedir. Elbette bu tip durumlardan söz edebilmek için davanın özelliğine, niteliğine, şartlarına ve özel koşullarına bakmak gerekir.

Ceza hukuk kapsamında suçun unsurlarına, ceza sorumluluğunun diğer koşullarına ve yaptırımlara dair tüm kurallara değinmek gerekmektedir.

Ceza Hukukunun Anahtar Kavramları Nelerdir?

Ceza hukukunu daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek adına ceza hukukunda sıklıkla vurgulanan ve ceza hukukunun temellerini oluşturan anahtar kelimelere değinmek gerekir. Ceza hukuku ve ceza kanunu kapsamında en çok kullanılan ceza hukuku terimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Suç ve ceza
 • Genel ceza kanunu – özel ceza kanunu ilişkileri
 • Kanunilik ilkesi
 • Belirlilik ilkesi
 • Kıyas yasağı
 • Geçmişe yürüme yasağı
 • Lehe kanun

Ceza Hukuku Alt Dalları Nelerdir?

Ceza hukuku da diğer hukuk dallarında olduğu gibi kendi içerisinde daha özel ve kategorize dallara ayrılmaktadır. Ceza hukuku maddelerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve yansıtılabilmesi için ceza hukuku, bu alt dallara ayrılmakta, böylece hem müvekkillere hem avukatlara kolaylık sağlanmaktadır. Ceza hukuku mevzuatı kapsamında yer alan ceza hukuku alt dallarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ceza Usul Hukuku: Ceza Usul Hukuku, aynı zamanda Ceza Mahkemesi Hukuku olarak da bilinir. Bir suçun işlenip işlenmediğini, işlenmiş bir suç varsa bu suçun kimin tarafından işlendiğini ve yaptırımın ne olacağına dair bir karar verilmesini amaçlayan bir ceza hukuku alt dalıdır. Bu bağlamda yargılama ve savunma niteliği taşıyan bir dizi faaliyet, ceza usul hukuku kapsamına girer.
 • Vergi Ceza Hukuku: Özellikle ülkemizde vergi kayıplarının büyük boyutlara ulaşması ile birlikte vergi suç ve cezalarının da önemini artırdığı bilinmektedir. Vergi Ceza Hukuku, vergi kaçakçılığı başta olmak üzere vergilere dair işlenen tüm suçların sorgulandığı, işlendiği ve yaptırımların uygulandığı bir ceza hukuku alt dalı olarak bilinmektedir.
 • Ceza İnfaz Hukuku: Ceza İnfaz Hukuku ya da kısa adı ile İnfaz Hukuku, ceza hukukuna bağlı olup, en basit hali ile cezai yaptırımların yerine getirilmesi ile ilgilenen bir ceza hukuku dalıdır. Kesinleşen ceza ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesine dair esasları gösteren Ceza İnfaz Hukuku, buna bağlı olarak tüm cezai ilke, esas ve usulleri gösteren bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Ceza Yargılama Hukuku: Ceza hukuku kanunu çerçevesinde Ceza Yargılama Hukuku, diğer adı ile Ceza Muhakemesi Hukuku olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Burada önemli olan, ceza hukuku kapsamında işlenen suçun muhakemesinin, yani yargılanmasının yapılabilmesidir. Bu süreçte iddia, savunma ve yargılama adımları ele alınır, asıl amaç ise maddi gerçeğe ulaşabilmektir. Ceza muhakemesi süreci, suçu işleyen kişinin yaptığı eylemin suç olduğuna dair görülen şüpheler ile başlar, bu şüphe son buluncaya kadar da devam eder. Yargılama hukuku kapsamında süreç, mahkumiyet ya da beraat kararlarından birinin verilmesi ile son bulur. Ceza hesaplama süreçleri de yine bu alanda başlar.
 • Ticari Ceza Hukuku: Ticari Ceza Hukuku, isminden de anlaşılacağı üzere ticari faaliyetler gösteren kişi ve kurumlar arasında oluşabilecek ve ceza hukukuna tabi tutulan durumları ele alan bir ceza hukuku alt dalıdır. Kişi veya şirketlerin ticari suç soruşturmaları ile karşı karşıya kaldıklarında başvurulan Ticari Ceza Hukuku, sadece ticari unvana sahip taraflar söz konusu olduğunda devreye girer.
 • İslami Ceza Hukuku: İslam’da ceza hukuku, genel prensip olarak İslamiyet ile ceza hukuku arasındaki bağlantı kapsamında ceza hukuku kararları veren bir alt hukuk dalı olarak ele alınabilmektedir.

Elbette ceza hukukunun alt dallarını çeşitlendirmek ve daha pek çok alt hukuk dalından söz etmek mümkündür, ancak özellikle ceza hukuk bürolarının sıklıkla karşılaştığı davalar göz önünde bulundurulduğunda en sık olarak başvurulan ceza hukuk dallarının bunlar olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Osmanlı’da ceza hukuku, ceza hukuku dendiğinde merak edilen bir diğer konular arasındadır. Kısaca özetlemek gerekirse Osmanlı ceza hukuku, yargının işleyişi bakımından dört ana adıma ayrılmaktaydı: Yetki, vazife, tarafların belirlenmesi ve yargılama usulü. Yetkiler kapsamında hakimlerin yargılama yetkileri, özellikle coğrafi şartlardan dolayı oldukça kısıtlıydı. Bu yüzden de yetkiler, idari kuruluş sınıflarına göre dağıtılırdı. Vazife alanında hakim, meydana gelen her türlü davaya bakmakla birlikte yargılamada onlara yardımcı olmak üzere naib seçebilme hakkına sahiplerdir. Tarafların belirlenmesi, hakim huzurunda her iki tarafın da hak talep etmesi üzerine gerçekleştirilirken yargılama, davalı, davacı, vekiller ve hakim arasında açık ve sözlü olarak yapılmaktaydı. Osmanlı’da ceza hukuku dava süreçleri ise ilk soruşturma, son soruşturma, tutuklama ve yargılama olmak üzere yine dört aşama üzerine kuruluydu. Osmanlı ceza hukuku ve İslam hukuku kavramları o dönemde birbiri ile paralel olarak yürütülen, kardeş hukuk dalları olarak görülmekteydi.

Ceza Hukuku Nasıl Çalışır?

Ceza hukuku nasıl çalışır sorusunun cevabını alabilmek için, ceza yargılama sürecinin aşamalarına değinmek gerekir. Ceza yargılama süreci, iddia, savunma ve yargılama olmak üzere üç ana unsurdan meydana gelmektedir. Savunma hakkı, suç iddiasından bulunulan kişinin söz konusu suçu işleyip işlemediğini yargı makamları önünde ileri sürebilmesi için verilen bir haktır. Bununla birlikte öncelikli olarak söz konusu suçun varlığını tespit etmek için ise dört unsur ele alınır:

 1. Suçun kanunda yer alan tanıma uygunluğu
 2. Maddi unsur
 3. Hukuka aykırılık
 4. Manevi unsur

Bu unsurlardan herhangi biri eksik olduğu takdirde bir suçun varlığından söz etmek, dolayısıyla da ceza hukukuna başvurmak mümkün değildir. Eğer ortada bir suç var ise, sanığın hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı ile birlikte ceza alması söz konusu olacaktır. Cezayı azaltan sebeplerin varlığı, ceza mahkemesi tarafından verilen cezai yaptırımların değişiklik göstermesine sebep olabilmektedir. Bu bağlamda ceza hukuku değişiklikleri, davanın konusuna, suç teşkil eden olayın doğasına ve taraflara göre farklılık gösterebilmektedir. Ceza hukuku Yargıtay kararları aşamasında meşru müdafaa, haksız tahrik, kişisel cezasızlık ya da zorunluluk hali gibi özel durumlar devreye girebilmektedir.

Ceza hukuku, işleyiş bakımından oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir, bu nedenle de yargılamanın usule aykırı olması durumlarında adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucu meydana gelen yargısal işlemlerin, ceza hukukuna hakim olmayan bireyler tarafından bilinmesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden de hem zarar gören tarafın, hem şüphelinin ceza yargılanma aşamalarının tamamında hukuka aykırı işleme maruz kalmaması açısından bir ceza avukatı eşliğinde hareket edilmesi tavsiye edilir. Başta ağır ceza avukatı ve ceza yargılamalarında savunma avukatı olmak üzere davaya göre değişebilen uzmanlık alanlarında tecrübe edinmiş Avukat Bedir Yeniay, hukuk bürosunda faaliyet göstererek ceza davalarında en adil ve en etkili çözümü sunmak üzere çalışmaktadır.

Ceza hukukunun işleyişi kapsamında ele alınması gereken bir diğer önemli konu da genel kanun ve özel kanun ilkeleridir. Ceza hukuku çerçevesinde genel kanun, daha genel nitelikte düzenlemeler içermektedir. Özel kanun ise daha özel nitelikte düzenlemeleri ele aldığı gibi, hüküm bulunmayan hallerde yine genel kanuna bakmayı gerektirir. Özel kanun ile genel kanunun çatıştığı noktalarda özel kanun ilkeleri üzerinden gidilir.

Ceza Hukuku Kapsamında Temel Kanunlar Nelerdir?

Ceza hukuku kapsamında başvurulan temel kanunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Bununla birlikte ceza hukuku alanında görev alan mahkemeler de aşağıdaki gibidir:

 • Sulh Ceza Hâkimliği
 • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Ağır Ceza Mahkemesi
 • Çocuk Mahkemesi
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
 • İcra Ceza Mahkemesi
 • Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri)
 • Yargıtay Ceza Daireleri

Avukat Bedir Yeniay’ın hukuk bürosunda ceza hukuku kapsamında uzman ceza avukatları, pek çok farklı hukuki alanda hizmet vermektedir. Hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel istismarı ve cinsel tacizi konu alan cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, hakaret başta olmak üzere onur kırıcı tüm faaliyetlerin yer aldığı şerefe karşı suçlar başta olmak üzere avukatlarımız, pek çok farklı cezai suç alanında hizmet ve hukuki danışmanlık vermektedir. Daha detaylı bilgi almak ve avukatlarımızla görüşme düzenlemek için hukuk büromuz ile irtibata geçmeniz mümkündür.

Hakkımda

Her konuda uzmanlaşmaya çalışanın aslında hiçbir konuda tam olarak başarı sağlaması mümkün olmaz. Bu mantıkla avukatlık mesleğinde daha ilk günden itibaren sadece Ceza Hukuku ve Ceza Davaları alanında çalışmalarımı yürüterek Ceza Avukatı olarak uzmanlaştım. Ceza davası ile başvuru yapan müvekkil ve müvekkil yakınlarına en iyi şekilde yardımcı olmayı kendime ilke edindim.

Çalışma Saatleri

 • Pazartesi : 09:00 – 18:00
 • Salı : 09:00 – 18:00
 • Çarşamba: 09:00 – 18:00
 • Perşembe :09:00 – 18:00
 • Cuma : 09:00 – 18:00
 • Cumartesi : Kapalı
 • Pazar : Kapalı

İletişim Bilgileri

konya boşanma avukatı
ankara avukat fatih tahancı