İnfaz Hukuku

İnfaz Hukukuna İlişkin Sorunlar


İnfaz hukuku, kesinleşen ceza ve güvenlik önlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm esasların yer aldığı bir ceza hukuku alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cezaevi idaresi ve infaz hukuku kavramları, genellikle birlikte anılır; zira infaz hukuku yaptırımların yerine getirilmesi konusu ile ilgilendiği için cezaevi yönetimi ve infaz hukuku da birbirinden ayrılmaz kavramlar olarak, paralel bir biçimde ilerlemektedir. İnfaz hukukunun ne olduğunu anlamak ve infaz kanunu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için öncelikle infaz kavramını yakından incelemek, ardından da infaz hukuku kapsamında tecrübe edinmiş bir ceza avukatı ile iletişime geçmek gerekir. İnfaz hukuku ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını burada bulmanız mümkün.

İnfaz Nedir?

İnfaz kavramına değinen resmi kaynaklar, infaz kavramını ceza ve ceza yargılaması hukuku sisteminin bir tamamlaması olarak ele almayı tercih ediyor. Bu bağlamda infaz kavramı, en basit hali ile yerine getirme ya da uygulama anlamlarını taşıyor. Bununla birlikte söz konusu hukuk ve kanunlar olduğu zaman infaz kavramı, bahsi geçen kanunların ve hukuksal terimlerin uygulanması ya da yaptırım edilmesi anlamına bürünüyor.

Yetkili bir kişi tarafından verilen bir emirde yapılması istenenin gerçekleştirilmesi, en temel hali ile infaz gücü kavramını meydana getiriyor. Bu sayede infaz kavramının içinde emir veren bir kişinin, verilen bir emrin ve bu emir icaplarının yerine getirilmesine dair bir eylemin varlığından söz etmek mümkün.

Peki hukuki anlamda infaz bizim için neyi ifade ediyor? Hukuksal anlamda infaz, kanuni olarak karar merci olan yargının kararlarının yerine getirmesini ve uygulanmasını temsil ediyor. İnfaz hukukunun çoğu zaman “ceza infaz hukuku” olarak da geçmesinin bir diğer sebebi de budur. Bu bağlamda sözlük kelime anlamı “yerine getirme” olan infaz, hukuksal çerçevede “cezanın yerine getirilmesi, uygulanması” olarak çevrilebiliyor.

İnfaz Hukuku Nedir?

İnfaz kavramına kapsamlıca değindikten sonra sıra, infaz hukuku nedir sorusunun cevabına geliyor. İnfaz hukuki bir bakış açısı ile ele alındığında, mahkemelerce verilen ve kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması, yerine getirilmesi anlamına bürünüyor. Bu cezaların ve tedbirlerin uygulanması alanına ise ceza hukukunun bir alt dalı olan infaz hukuku bakıyor. İnfaz hukuku, ceza hukuku kapsamında uygulanması gereken yaptırımların infazı konusu ile ilgileniyor ve buna ilişkin tüm esasların, ilkelerin ve usullerin düzenlenmesini sağlıyor.

Bu açıdan bakıldığında infazın bir ceza davası ile bir alakası olup olmadığını belirlemek, ayrı bir hukuksal kuruma ihtiyaç doğuruyor. İnfazın, hükmün bir devamı olduğu ifade edildiği göz önünde bulundurulduğunda ise infaz hukukunun yapı itibariyle ceza hukuku (link verilebilir) ve ceza muhakemesi(link verilebilir)hukuku ile doğal bir ilişki içerisinde olduğu açıkça görülebiliyor. Bir cezanın infazı, suç teşkil eden bir eylemin, söz konusu eylem için soruşturmadan ve kovuşturmadan oluşan ceza muhakemesi aşamalarının sonunda, kanunda uygun görülen bir yaptırım ile hükmedilmesine bağlı oluyor. Burada belirtmekte fayda vardır ki bahsettiğimiz bu ilişki, infaz hukukunu ceza hukuku ya da ceza muhakemesi hukukunun bir parçası haline getirmek için yeterli olmuyor. İnfaz hukukunun her iki hukuk disiplininden de ayrı ve bağımsız bir kimliğe sahip olduğunu vurgulayalım. İnfaz hakimliği, bu bağımsız çerçevede infaz gücünü kullanarak karar alabiliyor ve bu kararların uygulanmasını takip etme görevini üstleniyor.

İnfaz Hukukunun İlkeleri Nelerdir?

Cezaların infazı ile doğrudan ilgilenen infaz hukuku, güncel infaz yasası çerçevesinde belli başlı ilkeler ışığında ilerleme yükümlülüğünü taşıyor. Bu bağlamda en yeni infaz yasası ve güncel infaz mevzuatı çerçevesinde alınan infaz kararları, infaz hukukunun şu ilkelerine bağlı olarak yürürlüğe sokuluyor:

 1. Hukuki Devlet İlkesi: Bu ilke, söz konusu infaz yerine getirilirken devreye giriyor. İnsanı değersiz kılan ve küçük düşüren cezalar, hukuk devleti içinde barınamayacağı için verilen cezanın orantılı, zaruri ve amaca uygun olması şartları aranıyor. Aynı zamanda verilen cezaların cezaevi mevzuatı ile de paralel olması bekleniyor.
 2. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi: Bu ilke, aynı zamanda ülke anayasasında da baş gösteriyor. İnfaz hukukunun temel ilkeleri arasında olan “insan onurunun dokunulmazlığı ilkesi”, kişinin suçlu olmasına rağmen onurunun yok sayılacağı cezaların verilemeyeceği temeline dayanıyor. Ceza infazı sırasında kişinin bir insan olduğunu ve bir nesne olmadığını göz ardı etmemeyi temel alan ilke, insan onurunu demokrasi ve hukukun ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor.
 3. Eşitlik İlkesi: Eşitlik ilkesi çerçevesinde infaz hukuku, ceza infazlarının kişinin diline, dinine ve ırkına uygun olacak şekilde infaz edilmesini öngörüyor.
 4. Sosyal Devlet İlkesi: Sosyal devlet kavramı, infaz hukuku çerçevesinde hükmü ile destekleyici bir ilke niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda suçlunun özel bakımlarının sağlanması, sosyal bakımının oluşturulması ve özeni garanti altına alınıyor. Başka bir deyişle bu ilke çerçevesinde hükümlü kişiye insan onuruna yakışı bir olanaklar bütünü sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’deki Ceza İnfaz Kurumları

Ülkemizde infaz hukuku çerçevesinde verilen kararların büyük bir bölümü, cezaevinde hapis cezası ile sonuçlanmaktadır. Cezaevleri infaz kurumları hangi kanuna tabidir sorusuna 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun cevabını vermek mümkündür. Bu kapsamda verilen infaz kararlarının yerine getirildiği farklı cezaevi çeşitleri ile karşılaşabilirsiniz. Türkiye’deki bazı ceza infaz kurumlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Gözlem ve Sınıflandırma Merkezi
 • Açık Ceza İnfaz Kurumları
 • Çocuk Eğitimevleri

İnfaz Hukuku ile İlgili Merak Edilen Sorular

İnfaz hukuku ceza hesaplama nasıl yapılır?

Halk arasında “yatar hesaplama” olarak da bilinen infaz hukuku hesaplama, pek çok farklı faktöre göre değişkenlik gösterebilmektedir. Suçun tarihine, suçun türüne (adli suçlar, terör suçları ya da diğer suç çeşitleri gibi), hükümlünün yaşına, mahsup süresine ve tekerrüre esas sabıka kaydının olup olmamasına göre infaz hesaplama yapılabilir. Bununla birlikte infaz ceza süresi hakkındaki en net, kesin ve doğru kararın hakim tarafından verildiği unutulmamalıdır. Herhangi bir infaz yasası değişikliği meydana geldiğinde de ortalama olarak hesaplanan sürelerin değişme olasılığının da her daim göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ceza infaz hukuku adli para cezasına çevrilebilir mi?

Bu sorunun cevabını verebilmek için hangi cezalar paraya çevrilir sorusuna değinmek gerekir. Hapis cezasının paraya çevrilmesi hakkında CMK’da yer alan maddeye göre; yalnızca kısa süreli hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Bu bağlamda sadece 1 yıl veya daha az süreli hapis cezaları, infaz kanunu çerçevesinde para cezasına dönüştürülebilmektedir.

İnfazın ertelenmesi mümkün müdür?

İnfaz erteleme için ceza infaz hukuku çerçevesinde bazı şartlar aranmaktadır. Bir hapis cezasının ertelenebilmesi için öncelikle 2 yıl ya da daha az süreli hapis cezasına mahkum olunması gerekir. Buna ek olarak kişi 18 yaşının altındaysa ya da 65 yaşından büyükse, 3 yıla kadar olan hapis cezalarının da ertelenmesi mümkündür. Hapis cezası ertelemede aranan bir diğer önemli şart, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan ötürü 3 ayan daha fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmasıdır. Verilen erteleme kararıyla birlikte suçlu 1 ile 3 yıl arasında bir denetim sürecine tabi tutulur. Denetim süreci boyunca kasıtlı bir suç işlendiği takdirde ya da erteleme kararı sırasında uyması gereken yükümlülüklere uymaması durumlarında erteleme kararı, infaz kurumu tarafından geri çekilebilir.

İnfaz hukuku lehe kanun uygulaması nedir?

İnfaz hukuku lehe kanun uygulaması, 1982 Anayasası’nın 38. maddesini göz önünde bulundurmaktadır. Buna göre suçta ve cezada kanunilik prensibi esas alınmakta ve ceza normunda suç olarak tanımlanmayan eylemden dolayı kimsenin cezalandırılamayacağını, yürürlükte yer alan kanun itibariyle de lehe olan düzenleme her ne ise o doğrultuda karar verilmesini ifade etmektedir.

Eğer siz de müvekkil olarak ceza infaz yönetmeliği üzerine tecrübeli bir avukat arayışı içerisindeyseniz, Avukat Bedri Yeniay’dan hukuki danışmanlık alabilirsiniz. Müvekkil olarak ceza infaz ve güvenlik hizmetleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz gibi, kaliteli ve adil bir avukatlık hizmeti temin edebilirsiniz.

Hakkımda

Her konuda uzmanlaşmaya çalışanın aslında hiçbir konuda tam olarak başarı sağlaması mümkün olmaz. Bu mantıkla avukatlık mesleğinde daha ilk günden itibaren sadece Ceza Hukuku ve Ceza Davaları alanında çalışmalarımı yürüterek Ceza Avukatı olarak uzmanlaştım. Ceza davası ile başvuru yapan müvekkil ve müvekkil yakınlarına en iyi şekilde yardımcı olmayı kendime ilke edindim.

Çalışma Saatleri

 • Pazartesi : 09:00 – 18:00
 • Salı : 09:00 – 18:00
 • Çarşamba: 09:00 – 18:00
 • Perşembe :09:00 – 18:00
 • Cuma : 09:00 – 18:00
 • Cumartesi : Kapalı
 • Pazar : Kapalı

İletişim Bilgileri

konya boşanma avukatı
ankara avukat fatih tahancı