Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun’un 107. Maddesinde kendisine yer bulan koşullu salıverilmeye  ilişkin  olarak  tarafımıza  çokça gelen sorular sebebiyle, kendimizi bu cevabi yazıyı yazma zorunluluğu içinde bulduk.  Bizlere mail yoluyla sıkça gelen bu konuya ilişkin olarak, kısa açıklamalarla aydınlatıcı cevaplar vermeye çalışacağız.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere CGTİHK  m. 107’ de ifade bulan koşullu salıverilme müessesesi, hapis cezası alan hükümlülerin belli şartları taşımaları halinde kanunda öngörülen süreler boyunca cezalarının geri kalan kısmını dışarıda veya denetim altında geçirmeleri anlamına gelmektedir. Peki bu şartlar nelerdir?

1-) Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi : Koşullu salıverilmede aranan infaz şartı, hükmolunan  cezanın türüne ve miktarına göre değişmektedir. 5275 sayılı Kanun m.107/2’ye göre, koşullu salıverilmeden faydalanmak için ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 30 yıl, müebbet hapis cezasında 24 yıl ve diğer süreli hapis cezalarında hükmedilen cezanın 2/3’sidir. Maddenin üçüncü fıkrasında, birden fazla mahkumiyet halinde infaz edilecek süreler; dördüncü fıkrasında ise, suç örgütü kurmak veya yönetmek suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan dolayı mahkumiyet halinde infaz edilecek süreler düzenlenmiştir. Bu hallerde, koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için infaz edilmesi gereken süre artmaktadır.

2-) İnfaz Süresinin İyi Halli Geçirilmesi : 5275 sayılı Kanun m.87’ye göre; “Hükümlünün, Kanunun 107. maddesinde öngörülen süreleri, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını iyiniyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanmış bulunması gerekir”.

Tüm bunların yanında 107. Maddede düzenlenen bazı istisna suçlarda da koşullu salıverilme süreleri değişmektedir. Bu süre hesaplanırken, tüm bu hususların dikkatle incelenmesi ve o doğrultuda bir sonuca varmak gerekmektedir.

 

Similar Posts