Makaleler

Ağır Ceza Mahkemeleri

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye’de adli yargı birinci derece mahkemelerinin kuruluşunu ve görevlerini düzenleyen bir kanundur. Bu kanuna göre, ağır ceza mahkemeleri de birinci derece adli yargı mahkemeleri arasındadır ve ağır…

Makaleler

Tutuklama/Tutukluluk

Tutuklama Ceza Muhakemesi Hukuku’nda tutukluluk konusu, ceza yargılamalarının en önemli aşamalarından biridir. Tutukluluk, şüphelinin veya sanığın, yargılaması sürecinde özgürlüğünden mahrum bırakılması anlamına gelmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca, tutukluluk kararı, yargılama sürecinde sanığın kaçma, delilleri yok etme veya değiştirme,…

Makaleler

Tehdit Suçu Ve Cezası

Tehdit Suçu Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya…

Makaleler

Türk Ceza Kanunu’na Göre Teşebbüs

Suça teşebbüs Madde 35- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. (2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış…

Makaleler

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı Mevzuatta görev tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Türkiye’de uzmanlaşma olmadığı halde halk arasında ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren avukatları tanımlamak için ağır ceza avukatı deyimi kullanılır. Uygulamada asliye ceza mahkemesinin yetkisine giren davalara giren avukatlar…

Makaleler

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten adam öldürme suçunun basit şekli,Türk Ceza Kanunu’nun 81.maddesinde düzenlenmiş,öldürme suçunun tanımına yer verilmemiştir.Kasten insan öldürme,bir insanın,başka bir insan tarafından ya da bir insanın araç olarak kullandığı herhangi birşey ile bilerek ve isteyerek yaşamına son verilmesidir.   KORUNAN HUKUKİ…

Makaleler

Ağır Ceza Avukatı Kimdir

Türk hukuk sisteminde avukat olmak belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartarı taşıyan herkes avukat olmaya hak kazanacaktır. Ancak, avukat olduktan sonra resmi anlamda bir uzmanlaşmaya gidilmesi şu an için  mümkün değildir.  Dolayısıyla ceza avukatı, boşanma avukatı vb. kavramlar, halk arasında…

Makaleler

Ceza Hukuku’nda Kast

Türk Ceza Kanunu’na göre ceza sorumluluğunun temeli kasta ve taksire dayanır. Biz bu yazımızda kısaca kast kavramına değineceğiz. Ceza kanunumuza göre kast, ikiye ayrılır. Doğrudan ve olası kast. Doğrudan Kast: Bilerek ve isteyerek suçun kanuni tanımındaki unsurlarının işlenmesidir. Olası…

Makaleler

Yağma(Gasp) Suçu ve Cezası

MADDE 148-(1)  Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur…

Makaleler

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Nitelikli Dolandırıcılık Nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre cezanın ağırlaştıırlmasını gerektiren nitelikli hallerin ortaya çıkması durumunda söz konusu olur. Bu haller TCK m.158 de düzenlenmiştir. TCK m.158/1 fıkrasında sayılan nitelikli haller a)Suçun inanç ve duyguların istismar edilmesi sureti…

Makaleler

Hükümlünün Talebiyle Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi

Hukuk sistemimizde yargılama aşaması bitmiş ve kesinleşmiş hapis cezalarının ertelenebilmesine olanak tanınmakta ve bu olanağın nasıl kullanılacağına ilişkin usul CGTİHK’da detaylı olarak düzenlenmiştir.Bu olanak hükümlü tarafında iki yolla kullanılabilmekte olup,bunlar hükümlünün talebiyle veya hastalık sebebiyle erteleme olmak üzere iki…

Makaleler

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

KASTEN YARALAMA Bu suçun basit şekli, TCK’nın 86. maddesinin birinci fıkrasında, ağırlaştırılmış biçimleri aynı maddenin üçüncü fıkrasında ve 87. maddede, buna karşılık hafifletilmiş biçimleri ise86. maddenin ikinci fıkrasında ve 88. maddede düzenlenmiştir. A. Yaralama (müessir fiil) suçunun hukuki konusu,…

Makaleler

Cezaların Mahsubu

Tutuklu kalınan sürenin ceza mahkûmiyetinden mahsubu TCK’ nun 63. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK m. 63’ e göre; “Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi…

Makaleler

Temyizde Geçen Tutukluluk Süresi Sorunu

Bu yazımızda CMK’nın 100 ila 108.nci maddelerinde açıkça  yer  verilmeyen  temyiz de geçen tutukluluk süresine ilişkin birey aleyhine geliştirilen ‘içtihat’ı tartışacağız. Yargı kararlarına kişi hürriyeti aleyhine yerleştirilen “suç isnadına bağlı tutukluluk” ve “mahkûmiyet hükmü sonrası tutma” kavramları; Yargıtay Ceza…

Makaleler

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

TCK 81 – KASTEN ÖLDÜRME Bu suç TCK’nın 81. maddesinde öngörülmüştür. Buna göre “Bir insanı kasten öldüren kişi” cezalandırılır. İnsan öldürme suçunda kastın varlığı için genel kısımda belirtilen şartların gerçekleşmiş olması yeterlidir. Kastın belirlenmesi ve kastı ortadan kaldıran nedenler…

Makaleler

Uygulamada Kefalet(Güvence Bedeli)

Tutuklama gibi ağır bir tedbir yerine, daha hafif tedbirler ile şüphelinin veya sanığın kaçmasına veya delilleri karartmasına önlemenin mümkün olması durumunda, tutuklamaya başvurulmaz. Tutuklamanın işlevini görecek alternatif tedbirlere, adli kontrol adı verilmiştir.[1] Adli kontrol, şüpheli veya sanığın yasada gösterilen…

Makaleler

Ceza Muhakemesi’nde Bilirkişi

Yargılamada hakimlerin yanında, uzman kişilerin de rol oynaması, mesleği hukuk olan hakimin özel uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi eksikliğini gidermeye yönelik bir anlayıştır. Uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli bulunan bir hakimin, örneğin tıp, mühendislik, mimarlık, muhasebe, gümrük gibi uzmanlığı gerektiren konularda uzman…

Makaleler

Önleme Araması ve Hukuka Aykırı Delil

Bilindiği üzere, arama, amacına göre, önleme  ve adli arama olmak üzere ikiye ayrılır. Önleme amaçlı aramada, durdurulan ve aranan kişi suç işleme şüphesi altında değildir ve bir uzak tehlikenin ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır. Adli amaçlı aramada ise, durdurulan ve aranan…

Makaleler

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler şunlardır: 1- Zorunluluk hali ( ıztırar ) 2-Haksız Tahrik 3-Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi, 4-Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 5-Hata 6-Yaş Küçüklüğü 7-Sağır ve Dilsizlik 8-Akıl Hastalığı 9-Geçici…

Makaleler

Haksız Tutuklama ve İşkence Yasağı

Her ne kadar İnsan Hakları Avrupa  Mahkemesi  son olarak Odatv sanıkların ŞENER ve ŞIK’ın  hukuka aykırı tutukluluklarına ilişkin başvurularını işkence yasağına aykırı bulmasa da, aslında haksız tutuklamanın da  işkence yasağının ihlali sayılması gerektiği tartışmasızdır. Çünkü haksız şekilde kişi hürriyetinin…

Makaleler

Uygulamada Sulh Ceza Hakimi’nin Reddi

5235 sayılı kanunun 10. maddesinde yapılan değişikler sonucunda sulh ceza  hakimliğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu hakimliğe ilişkin yapılacak red talebinin bir başka sulh ceza hakimliği tarafından incelenemeyeceği, dolayısıyla da asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından inceleneceği ileri sürülebilir.…

Makaleler

Cezaların İnfazı Hususunda Bilinmesi Gerekenler

Kanunda suç olarak tanımlanan fiilin işlendiği iddia edildiğinde, ilk olarak yargılama kuralları devreye girer, yapılan ceza yargılaması sonucunda sanığın suçu sabit görüldüğünde hapis veya para cezasına karar verilir. Mahkemece verilen bu karar kesinleştiğinde, bu defa cumhuriyet başsavcılığı ceza infaz…

Makaleler

Ceza Muhakemesi’nde İstinaf

  GİRİŞ İstinaf; Osmanlıca kökenli bir sözcük olup, sözlük anlamıyla yeniden, baştan başlama demektir. İstinaf sözcüğünün İngiliz Dilinde karşılığı “appelation”; “istinaf mahkemesi”nin ise “appelation court” tur. İstinaf; hukuk bakımından basit anlamıyla, ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay Yüksek Mahkemesi arasında…

Makaleler

Para Cezalarında Sürücü Belgesinin Geri Alınma Zamanı

Tarafımıza sıkça gelen sorular üzerine para cezalarında ehliyetin geri alınma zamanına ilişkin cevap niteliğindeki bu yazıyı kaleme alma zarureti doğmuştur. Soru: Sanığa verilen hapis cezası paraya çevrilmiş ve sonuç ceza olarak 24 ay taksitle ödenmek üzere 10.000 TL adli…

Makaleler

Hapis ve Adli Para Cezasının Birlikte İnfazı

  1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezalar (hapis cezaları) ile para cezaları birlikte infaz edilmekte idi. Oysa bu uygulama yanlıştı, çünkü her iki cezanın türü ve infaz usulü farklı idi. Bu hatalı uygulamanın,…

Makaleler

Türk Ceza Kanunu’nda Tekerrür

Tekerrür müessesesi, 765 sayılı TCK’nın 81. ve devamı maddelerinde düzenlenmişti. 5237 sayılı TCK’nın yayımı ile birlikte, bu müessesenin eskisinden çok farklı olarak düzenlendiğini görmekteyiz. Mülga TCK döneminde bir ceza hukuku müessesesi olan tekerrür yeni TCK ile birlikte güvenlik tedbirine…

Makaleler

Adli Sicil Kayıtları

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen suçlara ilişkin olarak ne işlem yapılacağı  yine aynı kanunun 9, 12, geçici 1 ve 2. maddeleri hükümleri birlikte ele alınarak yorumlanmalıdır. Kanunun geçici 2/1. maddesinde “… suç tarihi itibarıyla…

Makaleler

Ceza Muhakemesi’nde Temyiz

Yasanın 272. maddesinin 3. fıkrasında kesin olduğu belirtilen hükümlerle ilgili olarak istinaf yoluna başvurulamayacağından; bölge adliye mahkemesinin hukuka kesin aykırılık nedeniyle verdiği bozma kararına karşı 284. madde gereğince direnme kararı verilemeyeceğinden; bu kararlara ve 286. maddenin 2. fıkrasında sayılan…

Makaleler

Denetimli Serbestlik Süresinde Değişiklik

01.07.2016 tarihi de dahil olmak üzere, bu tarihe kadar işlenen suçlar bakımından koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik sürelerinin iyileştirilmesine ilişkin değişiklik, 17.08.2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanan 671 sayılı  KHK’nin 32. maddesiyle yürürlüğe girdi, 01.07.2016 tarihine…

Makaleler

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası ile Benzer Suçlardan Farkı

a) Dolandırıcılık – Hırsızlık (YTCK m.141) Dolandırıcılıkta, temin edilen yarar bakımdan mağdurun rızası mevcuttur. Yalnız bu rıza YTCK’nın ifadesiyle hileli davranışlarla elde edilmiştir. Hırsızlık da ise, mağdurun rızası hiçbir suretle mevcut değildir. “Hırsızlıkta failin taşınır bir malı onu elinde…

Makaleler

Yakalanan Kişinin Yakınlarına Haber Verme

Bu yazımızda bahsedeceğimiz konu CMK m.95’de düzenlenmiştir.Kural olarak savcının emri ile bir yakınına veya şüpheli veya sanığa belirleyeceği bir kişiye beklemeksizin haber verilmelidir. Aslında bu haber verme sanığın veya şüphelinin iznine bağlı değildir.Savcı emrettiği takdirde bir yakını veya şüpheli…

Makaleler

Şüpheli Adına Kayıtlı Olmayan Telefonun Takibi

Uygulamada, şüpheli adına kayıtlı olmayan telefonla iletişimin denetlenmesine izin verilmediği görülmektedir. Esasında Türk Hukuku, kanun ve uygulamaları ile ilginç işlere imza atabilmektedir. Kişi hak ve hürriyetlerini, ya zirveye taşırız veya tabana iteriz, ancak bir türlü olması gereken orta noktayı,…

Makaleler

Kanun Yararına Bozma

“Kanun yararına bozma” başlıklı CMK m.309’un ilk üç fıkrasına göre; “Hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal…

Makaleler

Meşru Savunma(Nefs-i Müdafaa) ve Haksız Tahrik

Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın aşılması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda…

Makaleler

Ceza Muhakemesi’nde Duruşma

Sanığın ve müdafiin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklar (ÇKK 22; CMK 182 , 191). Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmayı yönetir ve…

Makaleler

Ceza Muhakemesi’nde Soruşturmanın Gizliliği

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesinde kabul edilmiş olan soruşturma evresinin gizliliği adaletin belli bir düzen içinde tecelli etmesi adına hem savunmaya hem de iddia makamına çok önemli kazanımlar sağlamaktadır. Şüphelinin masumiyet karinesi altında çeşitli ithamlar altında bırakılmaması ve soruşturma…

Makaleler

Denetimli Serbestlikte ve Koşullu Salıverilmede Son Durum

Denetimli serbestlik, yasa tarafından, suç işlemiş ve cezasını infaz etmekte olan hükümlüye verilmiş olan bir şans olup, infaza sürecinde toplum ile yeniden kaynaşmasını ve  yeniden suç işlememesini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Koşullu salıverilmesine belirli bir süre kalan hükümlüler, bu…

Makaleler

Olağanüstü Hal Kapsamında Gözaltı ve Tutukluluk

Olağanüstü hal 21/07/2016 tarihinde ilan edilmiş ve  2935 sayılı kanun da böylelikle yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmeden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturma usulüne ek olarak bazı istisnalar getirilmiştir. Bunlardan en önemli üç tanesi; 1-) Gözaltı sürelerinin…

Makaleler

Olağanüstü Hal ve Sıkı Yönetim

OLAĞANÜSTÜ HAL NEDİR? Olağanüstü hâl, olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş…

Makaleler

Denetimli Serbestlikte Süre Uzatıldı

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde uyarınca, 31.12.2015’e kadar, cezaevinde bulunan mahkumlar kanunun aradığı belli şartları taşımaları ve koşullu salıverilmelerine bir yıl veya daha az süre kalmaları bunun yanında da açık cezaevinde kesintisiz altı ay…

Makaleler

Tck 103/2′ nin İptali

Anayasa Mahkemesi; 12.11.2015 gün, 2015/43 E. ve 2015/101 K. sayılı kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. maddenin ilk halinin Anayasaya aykırı olduğuna dair iddiayı inceledi ve Yerel Mahkemenin Anayasaya aykırılık talebini oyçokluğu ile…

Makaleler

Koşullu Salıverilme

Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun’un 107. Maddesinde kendisine yer bulan koşullu salıverilmeye  ilişkin  olarak  tarafımıza  çokça gelen sorular sebebiyle, kendimizi bu cevabi yazıyı yazma zorunluluğu içinde bulduk.  Bizlere mail yoluyla sıkça gelen bu konuya ilişkin olarak, kısa…

Makaleler

Açık Ceza İnfaz Kurumu’na Ayrılmada Önemli Değişiklikler

22 ağustos 2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ciddi değişiklikler yapılmıştır. Kamu tarafından bir af olarak nitelendirilse de…

Makaleler

Denetimli Serbestlik Süresi Uzar Mı?

Yazı başlığına baktığınızda sanık hakkında uygulanacak  beş  yıllık denetim süresinin uzatılmasının veya  değiştirilmesinin gündeme geleceğini düşünebilirsiniz, ancak yazımızın konusu bahsettiğimiz bu hususlar değil. Bu yazımızda Ceza İnfaz Kanunu m.105/A’da belirtilen altı ay açık ceza evinde kalma zorunluluğunun gelip gelmeyeceği…