Hükümlünün Talebiyle Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi

Hukuk sistemimizde yargılama aşaması bitmiş ve kesinleşmiş hapis cezalarının ertelenebilmesine olanak tanınmakta ve bu olanağın nasıl kullanılacağına ilişkin usul CGTİHK’da detaylı olarak düzenlenmiştir.Bu olanak hükümlü tarafında iki yolla kullanılabilmekte olup,bunlar hükümlünün talebiyle veya hastalık sebebiyle…

Cezaların Mahsubu

Tutuklu kalınan sürenin ceza mahkûmiyetinden mahsubu TCK’ nun 63. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK m. 63’ e göre; “Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir….