Tehdit Suçu

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir
saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı
itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine,
altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde,
ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit suçu ile korunmak istenilen hukuki yararın ne olduğu maddenin gerekçesinde; “tehdidin koruduğu hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunudur ; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu maddeyle, insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat, tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir ” şeklinde açıklanmıştır.

Tehdit suçunun maddi konusu, tehdide muhatap olan madurun iç huzuru, hürriyetidir. Tehditin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Ancak, failin hareketlerinin madura korku yaratmaya elverişli olmaması durumunda tehdid şuçu oluşmaz.

Tehdit suçu fail yönünden bir özellik taşımaz. Suçun faili herkes olabilir. Kamu görevlisinin bu suçu işlemesi halinde ise 266. madde uyarınca cezada artırıma gidilebilecektir.

Suçun maduru da herkes olabilir. Ancak bu madurun belirli bir kişi veya kişiler olması gerekir. Belirli olmayan halk kitlelerine yönelik tehdit, eğer unsurları varsa 213.madde uyarınca cezalandırılacaktır. Tam akıl hastaları, küçükler ve kusur yeteneğinden yoksun kişiler de bu suçun maduru olabilirler.

Tehdit suçunun maddi unsuru, bir başkasına, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmektir. Bu ilk cümlede belirtilen suç şekli re’sen kovuşturmaya tabidir. Ancak ikinci cümledeki basit tehdidin kovuşturulması ve soruşturulması şikayete tabidir.

Tehdit çoğu zaman bir başka suçun unsurunu ya da nitelikli halini oluşturur. Örneğin, yağma, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, konut dokunulmazlığı ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında olduğu gibi. Tehditin başka bir suçun unsuru ya da cezayı ağarlatıcı nitelikli halini oluşturduğu durumlarda özel suçun genel suça göre önceliği uyarınca fail ayrıca tehdit suçundan dolayı cezalandırılmayacaktır.

Tehdit suçu kasten işlenebilen suçtur. Bunun için, failin başkasına haksız bir zarar ile tehdit ettiğini bilmesi ve bunu istemesi gerekir. Dolayısıyla da failin saiki önem taşımaz.

NİTELİKLİ HALLER

a) Cezanın Azaltılmasını Gereken Nitelikli Unsurlar(106/1-2.cümle)

Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde tanımalanan suç cezanın daha az tayinin gerektiren nitelikli hal olduğundan soruşturma ve kovuşturma yapılması madurun şikayetine bağlanmıştır. Yargıtay kararlarına bakıldığında, ‘ ben sana gösteririm ‘ , ‘ neden korkuyorsun, erkek değil misin, gel istediğin yere gidelim ‘, ‘ erkekse gelsin burayı eksin ağzının tadıyla burayı ektirmem’ şeklindeki sözler bu suçu oluşturmaktadır.

b)Ceza Arttırılmasını Gereken Nitelikli Haller(106/2.fıkra)

Maddenin bu fıkrasında sayılan ve daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller şunlardır:

Tehdidin silahla işlenmesi,

tehdidin, kişinin kendisini tanınmayacak bir hala koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi,

tehdidin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,

tehdidin var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak işlenmesi.

Tehdit suçuna teşebbüs ve iştirak mümkündür. İçtima durumunda ise maddenin 3.fıkrasında özel bir kurala yer verilmiştir. Buna göre ;  tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, gerçek içtima uyarınca her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırma yoluna gidilecektir.

Tehdit suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

 

 

Similar Posts