MADDE 148-(1)  Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir
saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.
(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda
cebir sayılır.

Yağma suçu, hukuki açıdan çok konulu bir suç gibi olup, bu suçla yanlızca mal varlığı hukuki değeri değil, aynı zamanda kişi özgürlüğü ve hatta vucüt dokunulmazlığı gibi önemli başka hukuki değerlerde korunmaktadır. Ancak burada suçun araç hareketleri olan cebir veya tehdit kişinin mal varlığına yöneldiğinden, yağma suçuna mal varlığına karşı suçlar arasında yer verilmiştir. Yağma suçlarına cebri hırsızlık da denilmektedir.

Yağma suçunun basit hali olan 148.madde hükmü, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ön görmektedir. Bu şekliyle bile çok ağır bir yaptırım ön gördüğünden, savunma aşamasında oldukca dikkatli olmak gerekmektedir. Yağma suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir ve re’sen yapalır. Ancak 150/1’de ön görülen yağma suçunun bir hukuki ilişkiden doğan alacağın tahsili amacıyla işlenmesi halinde suçun soruşturulması ve kovuşturulması için suçtan zarar görenin şikayeti gerekir.

Basit ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili davalara bakma görevi, 5235 sayılı kanunun 12.maddesi uyarınca ağır ceza mahkemelerine aittir. Suçun çocuklar tarafından işlenmesi halinde çocuk ağır ceza mahkemeleri görevliyken, büyüklerle birlikte bu suçun işlenmesi halinde genel mahkemelerde birleştirme kararı verilebilir.

Suçun yaptırımı yukarıda bahsettiğimiz gibi altı yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Çocuklar hakkında ceza tayin edilirken TCK 31.madde hükmü gözetilmelidir.

148.madde de tanımlanan yağma suçunun dava zaman aşımı, aynı kanunun 66/1-d bendi uyarınca on beş yıldır. Çocuklar hakkında, aynı kanunun 66/2. fıkrası uygulanacaktır.

Nitelikli yağma
Madde 149- (1) Yağma suçunun;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
h) Gece vaktinde,
İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin
gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

149.madde de yağma suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. Suçun basit halinde olduğu gibi soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi olmayıp re’sen yapılır.

148.madde’de ki suçta ki gibi, nitelikli yağmada da görevli mahkeme ağır ceza mahkemeleridir. Çocuklar hakkında da tek başlarına suç işledilerse çocuk ağır ceza mahkemeleri, büyüklerle birlikte işledilerse genel mahkemeler görevlidir.

Nitelikli yağma suçunun yaptırımı on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, 2. fıkra uyarınca yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri gerçekleştiği taktirde faile ayrıca TCK m.87 uyarınca da ceza verilecektir.

148.madde de olduğu gibi, nitelikli yağmada da dava zaman aşımı on beş yıldır.

Daha az cezayı gerektiren hâl
Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde,
ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Etkin pişmanlık
Madde 168 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/20 md.)
(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (…)(1) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun
uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.
(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.
(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.
(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.
(5) (Ek: 2/7/2012 – 6352/84 md.) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu
davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.

Yağma ve nitelikli yağma suçları açısından 168.maddenin 3.fıkrası uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi mümkündür. Bu durumda ikili bir ayrıma gidilmiş olup, suç işlendikten sonra ancak kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık ve kovuşturma başladıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce etkin pişmanlık olmak üzere bu ayrım belirginleştirilmiştir. İlk etkin pişmanlıkta verilecek cezanın yarısına  kadar indirilebilmekteyken 2.etkin pişmanlıkta 1/3’ne kadar indirim sağlanabilmektedir.

Uygulamada yağma suçundan dolayı  hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılan kişilerin, suça konu mal varlığı değerinin azlığı veya başkaca sebeplerle ciddi hareket etmediği , kendi başlarına mağdurlardan şikayetten vazgeçme dilekçeleri alarak ceza almayacaklarını düşündükleri ancak, yapılan yargılamalar sonucundan ciddi cezalar aldıkları görülmektedir. Oysa ki yağma ve nitelikli yağma suçlarının yaptırımları çok ağır olduğundan, kesinlikle konusunda uzman bir ceza avukatından hukuki destek almanız ve süreci birlikte yönetmeniz, sonrasında telafisi mümkün olmayacak zararların doğmaması açısından çok büyük önem arz etmektedir.

 

Similar Posts